Po spotkaniu z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim

W sobotę, 29. stycznia, ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki spotkał się z członkami Archidiecezjalnego Zespołu Synodalnego i Sekretariatu Synodu w Archidiecezji Poznańskiej. Spotkanie miało na celu poinformowanie ks. Arcybiskupa o dotychczas podjętych pracach na rzecz Synodu, szczególnie w kontekście priorytetów wyznaczonych na drodze synodalnej w Archidiecezji Poznańskiej.

Bardzo ważną rzeczą jest doprowadzenie do stworzenia grup wzajemnego słuchania i rozeznawania wśród osób sytuujących się wewnątrz Kościoła, na jego marginesie oraz określających się jako osoby pozostające poza wspólnotą kościelną. Omówione zostały także materiały synodalne służące do przygotowania i prowadzenia spotkań w grupach, sposoby komunikowania o Synodzie w mediach, szczególnie społecznościowych oraz formy współpracy z koordynatorami grup synodalnych: w parafiach, wspólnotach i ruchach katolickich oraz w środowiskach pozaparafialnych i pozakościelnych.

Dotychczas zgłoszonych do Sekretariatu zostało 191 koordynatorów z 222 parafii (w Archidiecezji Poznańskiej jest 414 parafii) oraz 23 z innych środowisk kościelnych i pozakościelnych. Uczestnicy spotkania doszli do wspólnego wniosku, że droga synodalna w Archidiecezji Poznańskiej przebiega sprawnie i dobrze się rozwija, choć napotyka na poważne przeszkody z racji kolejnych fal pandemii oraz braku przekonania co do pożyteczności bądź oczekiwanej skuteczności drogi synodalnej ze strony niektórych środowisk, a także znaczących w Kościele osób świeckich i duchownych.

Droga synodalna realizowana jest też w dużym pośpiechu – taki rytm nadała drodze Stolica Apostolska tłumacząc koniecznością jej jak najszybszego podjęcia – co również jest przyczyną sporych trudności, szczególnie w tych wspólnotach i parafiach, które mają już wyznaczony swój rytm działania i swoje plany duszpasterskie. Poważnym problemem jest także nadal silne kojarzenie Synodu o synodalności z drogą synodalną w Kościele w Niemczech, do którego ks. Arcybiskup ma poważne zastrzeżenia, a które wcześniej wyraził papież Franciszek. Zespół Synodalny w Archidiecezji Poznańskiej kieruje się więc przede wszystkim priorytetami wyznaczonymi przez Vademecum watykańskie, które przestrzega przed wykorzystaniem Synodu dla celów źle pojętej demokratyzacji Kościoła.

Największą nadzieję budzi fakt, że tam, gdzie tworzą się grupy synodalne, w sposób widoczny uruchamiają się procesy synodalności Kościoła, tworzy się atmosfera wzajemnej gościnności i spotkania – podkreśla ks. Mirosław Tykfer z Zespołu Synodalnego. To wzajemne otwarcie – mówią członkowie Zespołu Synodalnego i Sekretariatu Synodu – przyniesie w przyszłości owoce w postaci większego zaangażowania osób świeckich w Kościele, wzrastającej, we współpracy z duchownymi, wzajemnej współodpowiedzialności za jego przyszłość oraz bardziej skutecznej misji ewangelizacyjnej.

Ks. Arcybiskup pobłogosławił pracę Zespołu i Sekretariatu oraz przypomniał podstawowe zasady dobrze rozumianego rozeznawania prawdy objawionej w Kościele oraz posłuszeństwa głosowi Ducha Świętego. Wskazał na potrzebę dobrze rozumianej odnowy w Kościele, która zawsze jest potrzebna, a jednocześnie przestrzegał przed takimi propozycjami zmian, które Kościołowi odbierałyby jego prawdziwą ewangeliczną istotę.

Leave a Reply